ZÁKLADY

Hloubka základů musí být taková, aby základová spára ležela v nezamrzající hloubce, která závisí na oblasti umístění. V našich podmínkách to je 50 cm pro skalnaté horniny, 80 cm pro písky a štěrkopísky a 120-140 cm pro jíl. Základová spára je rozhraní mezi základovou konstrukcí a základovou půdou (leží ve spodní úrovni základu). Hloubka základů se měří od terénu po základovou spáru.

Základové tělesa však mohou končit výše nad terénem. Zhotovení základů rodinného domu představuje přibližně 10% z celkových nákladů stavby. V obtížných podmínkách (málo únosné půdy, spodní voda, sesuvy území ...) se náklady samozřejmě zvyšují, protože rostou požadavky na kvalitu návrhu základů a jejich realizace. Před samotným výběrem stavebního pozemku je proto důležité zohlednit náročnost okolního prostředí a únosnost základové půdy.

Projektant s přihlédnutím na geologický průzkum navrhne nejvhodnější způsob založení stavby. V mnoha případech se základy podceňují, což se za krátký čas nepříznivě projeví na stavbě například vznikem trhlin, a to nejen ve stěnách, stropech, ale také v samotných základech. Nesnažme se proto za každou cenu šetřit na nesprávném místě, protože se nám může stát, že za velmi krátkou dobu budeme muset řešit rekonstrukci a opravy související s odstraněním vzniklých chyb.  DODÁVKY NA KLÍČ
Rekonstrukce rekreačních objektů, půdní vestavby. Zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení až po kolaudaci.

 BYTOVÁ VÝSTAVBA
Výstavba nových bytových jednotek a RD dle zpracované projektové dokumentace a požadavků objednatele.

 INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zajištění vyhotovení projektové dokumentace, kolaudace staveb, revizní zprávy, vyřízení stanovisek se správci IS.

 REKONSTRUKCE OBJEKTŮ
Realizace rekonstrukcí a modernizací objektů pro bydlení a občanskou vybavenost, průmyslových budov a hal, sanace objektů včetně demolic.